การขาย (Order Processing)

Auftragsbestätigungการประมวลผลทุกรูปแบบคำสั่งขาย รวมอยู่ในความสามารถของ MiCLAS.X รวมไปถึง Framwork order, Partial order, Instalment invoics.

MiCLAS.X มีความสามารถในการทำ Batch printing เช่น คุณสามารถปริ้น ใบส่งของ (Delivery note) และ Invoice คราวละมาก ๆ โดยไม่ต้องเลือกปริ้นซ้ำซ้อน MiCLAS.X มีขั้นตอนในการจัดการการปริ้นให้คุณได้ การตั้งค่าหรือการจัดการ MiCLAS.X มีความยืดหยุ่นในการทำงานของคุณ

การเช็ค Credit limit , ประวัติต่าง ๆ, notes สำคัญ ก่อนการปริ้น สามารถตั้งค่าได้ง่ายดาย
MiCLAS.X สามารถเชื่อมต่อไปยังระบบ POS ได้อย่างง่ายดาย รวมไปถึงมีระบบ POS ด้วย